09.05.2016

Hüseyin Erkenci 01.09.1939-22.01.1944

Pederi imam hafız Yasin efendiden hıfzını ikmal ettikten sonra İstanbul’da Fatih dersiamlarında Bursalı Salih efendinin Halka-i Tedrisinde Ulumi arabiyye ve şerriye tedris edip icazetname almıştır. Sonra Medrese-i Mütehassin’e (Süleymaniye) dahil olup, kelam ve hitmet şubesinden neş’et etmiştir. Ruus imtihanını kazanıp dersiam olmuştur. Hicri 1331 – 1339 yılları arasında Fatih Medresesinde dersiamlık ile Sahn Medresesi ilmi ictimai müderrisliği ile iptidai dahil medresesi ilmi ictima müderrisliği ve Arabi müderrisliği yapmıştır. 1939’da Elazığ Harput Darul Hilafe müderrisliğine, 1340’ta İmam Hatip Mektebi muallimliğine, 1927’de Arapkiz ulumu arabiyye muallimliğine atanmıştır. 1931’de istifa etmiş ve 1939’a kadar Elazığ’da dersiamlığı dolayısıyla vaizlik yapmıştır. 01.09.1939 – 22.01.1944 tarihleri arasında yılında Hakkari Müftüsü olarak görev yapmıştır. 1944 yılında atandığı Sivrice müftülüğünün ardından 1949-1961 yılları arasında Elazığ müftülüğü görevinde bulunmuştur. 6 Çocuk sahibi olup, Arapça, Fransızca ve Farsça bilmekteydi.