08.03.2017

ADRB İletişim Bilgileri

 Pehlivan Mah. Kayacan Cad. No: 65 Kat: 5

Merkez/Hakkari

Tel.  : 0438 211 6002     Faks : 0438 211 2373

e-mail : hakkari@diyanet.gov.tr